Sådan måles data

DMI foretager en lang række punktmålinger på sine målestationer i Danmark og Grønland. Målingerne er en automatisk proces, hvor vind, nedbør, temperatur, fugtighed, sigtbarhed, lufttryk, skydække, vejr og globalindstråling måles, og data videresendes til DMI. Meteorologiske observationsdata er såkaldte rå-data, hvilket betyder, at de ikke er kvalitetskontrollerede eller på anden vis behandlede. Der kan således forekomme fejlbehæftede målinger, hvilket typisk skyldes, at måleinstrumenter er blevet slidte eller ødelagte af vind og vejr, i sjældne tilfælde har været udsatte for hærværk. DMI arbejder løbende med kvalitetssikring og vedligeholdelse af sine måleinstrumenter med henblik på at leve op til anbefalingerne fra WMO. Man skal derfor være opmærksom på risikoen for fejlbehæftede målinger, hvis man anvender DMI’s meteorologiske observationsdata.

De meteorologiske observationer angives i UTC-tid, og målingerne følger anbefalingerne fra FN's organisation for meteorologi, World Meteorological Organization (WMO). Læs mere om WMO standarder for observationer.

En oversigt over alle parametre, som er tilgængelige igennem DMI's frie data, kan ses her.

Data har været målt forskelligt gennem tiden. Nedenfor kan du læse om, hvordan de parametre, som præsenteres på observationssiden, måles i dag.

Temperatur

Luftens temperatur måles med et elektronisk termometer, som er afskærmet fra solens stråler. Dette sørger for, at det er luftens temperatur, der måles, og ikke den direkte solstråling. Det er vigtigt at termometeret sidder i skygge, og at der er en ventilation omkring det for at gøre målingen så repræsentativ som mulig. Der findes forskellige måder at opgøre temperaturen på:

Middeltemperatur
Middeltemperaturen er et gennemsnit af temperaturen målt inden for den seneste time.

Maksimumtemperatur
Maksimumtemperaturen er den maksimale temperatur målt inden for den seneste time.

Minimumstemperatur
Minimumstemperaturen er den laveste temperatur målt inden for den seneste time.

Temperaturen måles i 1,25-2,0 meters højde og angives i tiendedele grader Celcius, °C.

Luftfugtighed

Luftfugtighed er et mål for, hvor meget vanddamp luften indeholder. DMI måler den relative luftfugtighed, som er forholdet mellem den aktuelle mængde vanddamp og den maksimalt mulige mængde vanddamp, som luften kan indeholde, hvilket afhænger af det givne tryk og temperatur.

Den relative luftfugtighed måles med et hygrometer i 2 meters højde og angives i hele procent.

Vind

Vind er defineret som luftens vandrette bevægelse og måles med en retning og en hastighed af en automatisk vindsensor.

Middelvindretning
Ved middelvindretning forstås den gennemsnitlige retning, som vinden kommer fra, midlet over den seneste time.

Middelvindhastighed
Ved middelvindhastighed forstås den hastighed, som vinden blæser, midlet over den seneste time.

Højeste middelvindhastighed
Ved højeste middelvindhastighed forstås den maksimale middelvindhastighed, som er målt inden for den seneste time.

Vindretning måles i 10 meters højde og angives med den retning, som den kommer fra i hele grader (0°-360°). Vindhastighed måles i 10 meters højde og angives i sekundmeter, m/s.

Nedbør

Nedbør er en fællesbetegnelse for vanddråber og ispartikler, som falder fra en sky. De almindeligste former for nedbør er regn, finregn, slud, sne, iskorn og hagl. Nedbør, som består af ispartikler, smeltes ved hjælp af frostvæske i nedbørsmåleren inden mængden måles og registreres.

Nedbør måles i ca. 1,5 meters højde og angives i millimeter, mm.

Sne

Snemålingerne bliver foretaget manuelt hver dag klokken 08.00 i perioden fra oktober til og med april i Danmark.

Snedybde
Snedybden er en manuel måling, som beskriver snelagets gennemsnitlige højde på den del af jordoverfladen, som sneen dækker. Den måles i hele centimeter, cm, med en tommestok.

Snedække
Snedækket estimeres ved at vurdere hvor stor en del af jordoverfladen, der er dækket af sne. Snedækket angives i fjerdedele af jorden, som er dækket af sne indenfor et givent område.

Sigtbarhed

Sigtbarhed er et mål for den maksimale afstand, som man kan se en mørk genstand mod horisonten.

DMI benytter en Present Weather Sensor (PWS) til at bestemme sigtbarhed. Automatmålere som denne kan måle sigtbarhed op til 50 km og melder om aktuelt vejr, så som tåge, finregn, slud, sne.

Sigtbarhed måles i 2 meters højde over jordoverfladen og angives i hele meter, m.

Skyer

DMI måler både skyhøjde og skydække. Skydække og skyhøjde måles begge med lidarinstrument kaldet et ceilometer. Et ceilometer udsender en laserimpuls, og ud fra den tid, det tager laserimpulsen at ramme en sky, kan skyhøjde og skymængde udregnes.

Skyhøjde angives i meter, m, mens skydække angives i procent (%).

Solskin

Ved antal af solskinsminutter forstås, den tid det direkte sollys når jordoverfladen med en intensitet af mindst 120 W/mi den pågældende periode. Antallet af solskinsminutter måles ikke direkte, men beregnes ud fra en globalstrålingssensor, også kaldet et pyranometer.

Solskinsminutter angives i halve minutter.

Stråling

Globalstråling (også kaldet solindstråling, samlet kortbølget indkommende solstråling eller solarradians) måles med en strålingssensor, som også kaldes et pyranometer.

Globalstråling måles i watt per kvadratmeter, W/m2.

 

Vandtemperatur

ER UNDER UDARBEJDELSE

Vandets temperatur måles med et elektronisk termometer.

Vandtemperaturen måles i xx meters dybde og angives i Celcius, °C.

Vandstand

ER UNDER UDARBEJDELSE

DMI nedtager målinger fra Kystdirektoratets målere.

Vandstanden beregnes på forskellig måde. Nogle stationer beregner vandstanden ud fra trykket af den ovenliggende vandsøjle, mens på andre stationer beregnes vandstanden ud fra afstanden mellem måler og havoverflade.

Vandstanden beregnes og angives i centimeter (cm).

Se videoer om hvordan data måles - før og nu

Sådan måles temperaturen

Søren Olufsen og Jens Q. Hansen fortæller om, hvordan DMI tidligere har målt temperaturen, og hvordan DMI måler den i dag.

Sådan måles skyhøjden

Søren Olufsen og Jens Q. Hansen fortæller om, hvordan DMI tidligere har målt skyhøjden, og hvordan DMI måler den i dag.

Sådan måles vinden

Søren Olufsen og Jens Q. Hansen fortæller om, hvordan DMI tidligere har målt vinden, og hvordan DMI måler den i dag.

Sådan måles trykket

Søren Olufsen og Jens Q. Hansen fortæller om, hvordan DMI tidligere har målt trykket, og hvordan DMI måler det i dag.

Guides

Se alle guides til Frie Data.

Andre data fra DMI